Asystent rodziny: wsparcie rodziny

Asystent rodziny: wsparcie rodziny

Każdy chciałby, aby w jego rodzinie działo się jak najlepiej. Marzeniem wszystkich jest zdrowa, szczęśliwa rodzina i dostatnie życie. Niestety, nie zawsze los potrafi być łaskawy dla wszystkich. Są rodziny, w których nagromadzone problemy psują wizję codzienności. Czasami sytuacja komplikuje się aż tak bardzo, że nie można już poradzić sobie samodzielnie. I wtedy z pomocą przychodzi asystent rodziny. Kim jest osoba, której głównym zadaniem jest wsparcie rodziny i na czym polega jego praca? Zapraszamy do lektury.

Problemy w rodzinie

Jeśli Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji, albo dotknęły Was problemy, z którymi sami nie potraficie sobie poradzić, asystent rodziny jest właśnie po to, żeby Wam pomóc. To nie jest osoba, która utrudni Wam jeszcze bardziej sytuację. Asystent rodziny ma za zadanie przede wszystkim wyprowadzić Was na dobrą drogę do jej poprawy. I niezależnie od tego, jak duże problemy w rodzinie Was dotknęły, odpowiedni plan jest w stanie zdziałać wiele. Niezwykle ważne jest zaangażowanie całej rodziny. Bez tego sam asystent i jego wsparcie niczego nie rozwiążą. Ale czym właściwie zajmuje się asystent rodziny i jakie są jego zadania?

Asystent rodziny: dla kogo?

Asystent rodziny jest przydzielany rodzinom, w których rodzice mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dotyczy to także tych rodzin, których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej. Najogólniej rzecz ujmując, asystent rodziny opiekuje się rodzinami, którym grożą różnego rodzaju patologie i wykluczenia społeczne. Taka wyspecjalizowana osoba pomaga w podejmowaniu różnego rodzaju decyzji i wprowadzaniu zmian w życie. Osoby, którym dzieci zostały odebrane, bądź którym grozi taka sytuacja i chcą temu zapobiec, asystent rodziny doradza, jakiego rodzaju kroki należy podjąć, aby do tego nie doszło.

Asystent rodziny: zadania

Zadania, które wykonuje asystent rodziny w zakresie swoich obowiązków, to szereg działań, mających na celu poprawę sytuacji społecznej i prawnej rodzin, którymi się opiekuje. Głównie to pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznaje asystenta rodziny z problemami i sytuacją podopiecznych, a także z samą rodziną. Jeśli chodzi o obowiązki, które asystent rodziny musi wypełniać wobec niej, to przede wszystkim zadania z zakresu doradztwa w odpowiednim prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzania wydatkami w rodzinie i gospodarowania funduszami. Prócz tego, asystent rodziny wyznacza ścieżki poszukiwania odpowiedniej pracy dla członków rodziny, a także podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych

Jeśli w rodzinie pojawiają się problemy zdrowotne, asystent rodziny ma obowiązek czuwać nad przebiegiem leczenia jej członków, a także oferować pomoc przy załatwianiu wizyt u lekarzy i badań. Podczas pobytu rodzica w szpitalu, asystent rodziny wyznacza zadania, jakie drugi prawny opiekun musi wypełniać każdego dnia, a także jeśli jest ona potrzebna, organizuje pomoc psychologiczną dla członków rodziny. Bardzo ważnym aspektem w kształtowaniu osobowości dziecka jest nauka szkolna, dlatego asystent rodziny ma prawo egzekwować ten obowiązek od dzieci oraz ich rodziców

Ponadto oferuje on pomoc przy załatwianiu różnego rodzaju formalności urzędowych, np. wypełnianie wniosków do instytucji publicznych lub odpowiadanie na pisma procesowe. W przypadku poważnych uzależnień, występujących w rodzinie, z powodu których zostało odebrane tymczasowo prawo do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, asystent rodziny może egzekwować poddanie się leczeniu w ośrodkach leczenia uzależnień. Jednak nie we wszystkich rodzinach dotkniętych problemami, główną przyczyną są uzależnienia. Często bywa tak, że jest to kwestia długoletnich, nierozwiązanych konfliktów, które sprawiają, że rodzina staje się w pewnym momencie dysfunkcyjna.

Asystent rodziny: plan pracy z rodziną

Pierwszym krokiem do poprawy sytuacji w rodzinie jest wyrażenie do tego chęci przez jej dorosłych członków. Dlatego rodzina, która potrzebuje pomocy, może sama zgłosić się po nią do instytucji pomocy społecznej w swojej okolicy. Wsparcie, które oferuje asystent rodziny, może w realny sposób pomóc wyjść na dobrą ścieżkę oraz zrozumieć, w jaki sposób powinna funkcjonować rodzina. Asystent rodziny nie tylko pomaga we wprowadzaniu zmian w życie, ale też sprawdza, jak idą postępy. 

Tak naprawdę jest to osoba, która towarzyszy rodzinie kilka razy w tygodniu w wypełnianiu obowiązków, których sama nie mogła podjąć lub robiła to nieprawidłowo. Tak ważny jest rozwój dziecka w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Dlatego jednym z zadań asystenta rodziny jest wyznaczanie ścieżek rozwiązywania problemów. Po ustaleniu szczegółów, czas na plan pracy z rodziną

To schemat, według którego wszyscy jej członkowie będą dokonywali tych zmian na lepsze. Uwzględniając wszystkie czynniki oraz aspekty prawne, plan pracy z rodziną to założenia, które dzień po dniu wypełnia rodzina. Bardzo ważne jest określenie celu. Jeśli rodzina została dotknięta odebraniem jej pieczy nad małoletnim dzieckiem, w planie zostaną ujęte wszelkie kroki, które należy wykonać, aby ta rola znów należała do rodziców. Dlatego tak istotne jest przy tego typu planie, aby dobrze sformułować i przemyśleć główne cele, jakie rodzina chce osiągnąć. Dążenie wszystkich do jednego celu spaja rodzinę i sprawia, że jej członkowie patrzą na siebie zupełnie innymi kategoriami, niż dotychczas.

Komentarze:

Asystent rodziny: wsparcie rodziny